Augmentačný index (AIx)

     Index aortálnej augmentácie (AIx) sa často používa na meranie arteriálnej účinnosti prostredníctvom účinkov aortálnej výstuže a odrazu periférnych vĺn. Účinok vlnového odrazu na vrchol systolického tlaku aorty možno označiť ako augmentáciu. V súlade s tým je augmentácia mierou dodatočného tlaku spôsobeného odrazom pulznej vlny, ktorý vidí ľavá komora. AIx je neinvazívna miera odrazu pulznej vlny. Augmentačný index, neinvazívne určený prejav zvýšenej reflexie vĺn, je silným nezávislým rizikovým markerom pre ochorenie koronárnych artérií (CAD), predčasnú aterosklerózu (endotelová dysfunkcia) a je silným indikátorom kardiovaskulárneho rizika.
     Endoteliálna dysfunkcia je sprevádzaná zvýšenou vaskulárnou rezistenciou (TPR), ktorú môže Arteriograf detekovať ako zvýšený augmentačný index. Zvýšená AIx je spojená so zvýšeným rizikom budúcich kardiovaskulárnych príhod. Zistilo sa, že hodnoty indexu augmentácie silne korelujú s rizikom vzniku ochorenia koronárnych artérií u asymptomatických jedincov bez predchádzajúcej anamnézy ochorenia koronárnych artérií.

Ako sa počíta AIx?

     Ľavá komora vylučuje po kontrakcii obmedzené množstvo krvi, ktoré generuje tlakovú vlnu. Výpočet augmentačného tlaku je založený na rozdiele prednej tlakovej vlny generovanej ejekciou ľavej komory a odrazenej vlny vytvorenej nesúladom impedancie pozdĺž periférnych artérií. 
Augmentačný index je možné vypočítať pomocou nasledujúceho vzorca 

AIx = 100 × ((P2-P1) / (pulzný tlak)).

logo-01

Coop Center, Orechová 60
900 42 Dunajská Lužná

0903 217 768

info@vaster.sk

Copyright © Vaster, s.r.o.