Nefrológia

     V terminálnom štádiu ochorenia obličiek (end-stage renal disease, ESRD) nezomiera väčšina pacientov na ochorenie obličiek, ale na kardiovaskulárne príhody. Ztohto dôvodu má hodnotenie kardiovaskulárneho rizika v nefrológii veľký význam. Veľké množstvo dôkazov preukázalo prognostickú hodnotu aortálnej rýchlosti pulznej vlny (PWVao) pre kardiovaskulárnu (CV) morbiditu a mortalitu pri ESRD.

Použite Arteriograph na

  • Zmeranie arteriálnej tuhosť, pretože hrá dôležitú úlohu pri hodnotení kardiovaskulárneho prežitia pacientov s ESRD.

Vedecké publikácie

1. Arteriálna tuhosť a srílanské chronické ochorenie obličiek neznámeho pôvodu

     Chronické ochorenie obličiek (Chronic kidney disease, CKD) je postupná strata funkcie obličiek, ktorá úzko súvisí s kardiovaskulárnymi chorobami (CVD), ktoré spôsobujú chorobnosť a úmrtnosť na celom svete. Zvýšená arteriálna tuhosť, ktorá je charakteristickým znakom CKD, sa môže v zásade použiť ako nezávislý prediktor úmrtnosti a prežitia pri CKD.

V tejto štúdii sa sledovali tri skupiny:

  1. Pacienti s chronickým ochorením obličiek neznámeho pôvodu (CKDu)
  2. Pacienti s chronickým ochorením obličiek známeho pôvodu (CKD)
  3. Zdanlivo zdraví ľudia bez chronického ochorenia obličiek (kontrola) ktorí boli  hodnotení pomocou Arteriografu.

     Na základe vyhodnotenia bol ramenný a aortálny TK nižší u kontrol ako u CKDu a CKD jedincov, ale medzi CKDu a CKD sa nelíšil. Je zaujímavé, že kontroly mali nižšiu rýchlosť pulznej vlny (PWV) v porovnaní so subjektmi s CKDu a CKD. Napriek ekvivalentnému TK a renálnej dysfunkcii mali subjekty s CKDu nižšie PWV ako pacienti s CKD. Preto sa meranie parametrov arteriálnej tuhosti vo všeobecnom klinickom vyšetrení javí ako potrebné, pretože PWV je zavedený nezávislý prediktor úmrtnosti a prežitia pri CKD.

2. Sérový cystatín C je determinantom indexu zvýšenia centrálneho tlaku meraného oscilometrickou metódou u príjemcov transplantovaných obličiek.

     Prvou príčinou smrti alebo straty štepu u príjemcov transplantovaných obličiek (renal transplant recipients, RTR) sú kardiovaskulárne ochorenia. Ukázalo sa, že cystatín C v sére (Serum Cystatin C,  ScysC) je vynikajúcim markerom nielen GFR, ale aj nadmernej arteriálnej tuhosti. Cieľom tejto štúdie je preto rozšíriť asociáciu medzi ScysC a Augmentačným indexom (Aix) pozorovaným v bežnej populácii oproti RTR.
     Centrálne hemodynamické parametre (centrálny krvný tlak, index zvýšenia centrálneho tlaku a rýchlosť pulzných vĺn) sa zaznamenávali pomocou Arteriografu, validovaného oscilometrického zariadenia, bez potreby fistuly na ramene,. Nasledovalo meranie ďalších biologických markerov, ako napríklad ScysC.
     Výsledky preukázali silnú pozitívnu asociáciu medzi ScysC a Aix u RTR.  Údaje teda záverom naznačujú, že arteriálna tuhosť môže čiastočne sprostredkovať spojenie medzi ScysC a kardiovaskulárnym rizikom pri transplantácii obličky.

logo-01

Coop Center, Orechová 60                                          900 42 Dunajská Lužná

0903 217 768

info@vaster.sk

Copyright © Vaster, s.r.o.