Gynekológia

     Produkcia estrogénu vo vaječníkoch klesá skôr, ako nastane menopauza. Znížená hladina estrogénu urýchľuje aterosklerotické procesy, ktoré spôsobujú zníženú syntézu NO (oxidu dusnatého), čo zvyšuje tonus periférnych artérií malých artérií a arteriol; vyvíja sa endoteliálna / vaskulárna dysfunkcia. Pretože pomocou Arteriografu je možné zistiť zvýšenú arteriálnu tuhosť v dôsledku vyššie uvedenej vaskulárnej remodelácie, je možné včas zistiť ženy, ktoré sú kandidátkami na zvýšenú úroveň lekárskej starostlivosti.

Použite Arteriograph na

  • Odhalenie včasnej arteriálnej dysfunkcie v perimenopauze ako indikácie na včasné začatie hormonálnej substitučnej liečby (hormonal replacement therapy HRT) a zvýšenú lekársku starostlivosť.
  • Vyšetrenie kardiovaskulárnej funkcie v postmenopauzálnych stavoch.
  • Zistenie arteriálnej tuhosti u pacientok ako súčasť bežných kontrol.

Vedecké publikácie

1. Arteriálna tuhosť, karotická ateroskleróza a diastolická dysfunkcia ľavej komory u postmenopauzálnych žien

     Postmenopauzálne obdobie je definované ako časové obdobie u ženy po uplynutí 12 po sebe nasledujúcich mesiacov bez menštruácie. Ženy po menopauze majú vyššiu pravdepodobnosť prejavu kardiovaskulárnych symptómov, čo znamená, že existuje súvislosť medzi menopauzou a kardiovaskulárnymi chorobami.
Táto štúdia uskutočnila prieskum na 96 ženách v 6. decéniu bez zjavných kardiovaskulárnych chorôb.
Rýchlosť aortálnej pulznej vlny (PWVao) sa u nich neinvazívne merala pomocou Arteriografu. 
Hrúbka intimy – médie sa merala ultrasonografiou s B-módom.
Na hodnotenie diastolickej dysfunkcie ľavej komory (LVDD).sa uskutočnila transtorakálna echokardiografická štúdia.
     Výsledkami sa preukázalo 52% žien s miernou LVDD, ktorá u nich súvisela s významným zvýšením PWVao. Preto by sa aortálny PWV mohol považovať za významný prediktor LVDD.

2. Regulátory kostného metabolizmu a arteriálna tuhosť u žien po menopauze

     Osteoprotegerín (OPG) nesúvisí iba s kostným metabolizmom, ale súvisí aj s arteriálnou tuhosťou. Zvýšené kardiovaskulárne riziko spojené s postmenopauzálnym stavom možno vysvetliť kalcifikáciou intimy a médie spojenou s hladinami OPG. Táto štúdia hodnotí vzťah medzi OPG a ďalších markerov s rýchlosťou aortálnej pulznej vlny (PWVao), ako znaku arteriálnej tuhosti u postmenopauzálnych žien.
     Rýchlosť aortálnej pulznej vlny sa merala pomocou Arteriografu. cirkulujúci OPG, osteopontín (OPN) a koncentrácie celkového proteínu Gla (MGP) sa stanovili pomocou techniky ELISA v ten istý deň.
     Výsledky odhalili, že iba cirkulujúci OPG je spojený s PWVao, ale nie s OPN a celkovým MGP. Okrem toho môže byť OPG markerom zvýšenej arteriálnej tuhosti a kardiovaskulárneho rizika u postmenopauzálnych žien.

logo-01

Coop Center, Orechová 60                                         900 42 Dunajská Lužná

0903 217 768

info@vaster.sk

Copyright © Vaster, s.r.o.