Centrálny systolický krvný tlak (SBPao)

    Centrálny systolický krvný tlak (SBPao) je tlak v aorte a považuje sa za dôležitý hemodynamický parameter. Je to výsledok vyhodeného objemu zdvihu a tlmiacej funkcie veľkých tepien a šíriacich sa a odrazených tlakových vĺn. Je fyziologicky nižší ako periférny systolický krvný tlak, ktorý je spôsobený rôznymi štruktúrami stien.
    V porovnaní s konvenčným brachiálnym krvným tlakom v manžetách je centrálny systolický krvný tlak (SBPao) lepším kardiovaskulárnym prognostickým ukazovateľom. Môže to byť dobrý determinant alebo dokonca preventívny faktor prognózy ochorenia. Napríklad u dospelých jedincov s normálnym centrálnym krvným
tlakom pri fenoméne falošnej hypertenzie, ktorý sa pozoruje u izolovanej systolickej hypertenzie, sa dá predpokladať, že riziko poškodenia orgánov je dosť nízke.
    Klinické štúdie naznačili, že centrálny systolický krvný tlak (SBPao) má prediktívnu hodnotu nezávisle od zodpovedajúceho periférneho (brachiálneho) krvného
tlaku. SBPao aj pulzný tlak sú silnejšími prediktormi kardiovaskulárneho rizika a poškodenia hypertenzných orgánov ako brachiálny krvný tlak.
    Bolo by skutočne dôležité použiť vhodný metodický spôsob a zariadenie (neinvazívne) na hodnotenie a interpretáciu presného SBPao z presne vypočítaných impulzov periférneho tlaku. Neinvazívne určený centrálny pulzný tlak súvisí viac s vaskulárnou hypertrofiou, rozsahom aterosklerózy a kardiovaskulárnymi príhodami ako s brachiálnym krvným tlakom. Centrálny systolický krvný tlak je pre patogenézu kardiovaskulárnych chorôb relevantnejší ako periférne tlaky.
    Okrem toho má prognostický význam a na jeho odhad je možné použiť jednoduché a ľahké meranie pomocou Arteriografu.

logo-01

Coop Center, Orechová 60
900 42 Dunajská Lužná

0903 217 768

info@vaster.sk

Copyright © Vaster, s.r.o.