Preventívne vyšetrenie ciev

Vedeli ste, že každé druhé úmrtie na Slovensku je spôsobené srdcovocievnymi ochoreniami? Srdcový infarkt a cievne mozgové príhody prichádzajú často nečakane a spôsobujú úmrtia niekedy v prekvapivo mladom veku. Tieto príhody sú často poslednou etapou dlhodobo nepozorovane prebiehajúceho rozvoja aterosklerózy.

Žiaľ, len málokto  z nás vie, že fatálne komplikácie aterosklerózy nie sú nevyhnutnosťou. Včasnou diagnostikou hroziacich, či skorých patologických zmien na srdcovocievnom systéme a následnou prevenciou vieme cielene a efektívne predísť srdcovo-cievnym ochoreniam.

Čo je artériograf

Tento v Maďarsku vyvinutý prístroj je schopný snímať a hodnotiť tlak a pulzové vlny neinvazívnou metodikou, podobnou meraniu krvného tlaku.

Vďaka prepracovanému softvéru toto, na prvý pohľad jednoduché meranie, poskytuje presné informácie o stave všetkých tepien. Pomocou automatického hodnotenia dokážeme diagnostikovať srdcovo-cievne ochorenia ešte pred objavením vážnych zdravotných problémov.

Metodika je založená na snímaní signálov odrážajúcich stav celého cievneho systému a poskytuje informácie o pružnosti cievnej steny tepien. Miera zníženia pružnosti cievnej steny úzko súvisí s rozsahom a závažnosťou aterosklerotických zmien.

Čo Artériograf meria a ako

Samotné meranie sa podobá jednoduchému meraniu krvného tlaku, avšak dokáže stanoviť viac, než iba systolický a diastolický tlak krvi. Manžeta priložená na ramene vie detegovať komplexné pulzové krivky, ktoré korešpondujú so zmenami krvného tlaku v cievach počas srdcovej revolúcie (t. j. počas vyvrhnutia krvi do cievneho systému – systoly a jej návratu do srdca – diastoly) .

Tieto krivky dokáže prístroj pretransformovať na elektronický signál; následne ich počítačový program analyzuje.

Namerané údaje nám poskytnú informácie o:

Na základe priemerných hodnôt získaných meraním viac ako 10 000 subjektov stredoeurópskej populácie artériograf dokáže vypočítať tzv. arteriálny vek jednotlivca. Takto stanovený priemerný vek tepien nemusí korešpondovať so skutočným (biologickým) vek meranej osoby. Touto metódou sa dajú získať dôležité informácie o funkcii buniek v cievnej stene a o pružnosti aorty. Čím pružnejšia je stena tejto tepny, tým je aorta zdravšia.

Ako prebieha meranie

Zjednodušene možno povedať, že  sa toto približne 15 minút trvajúce meranie podobá viacnásobnému meraniu krvného tlaku (ďalej len TK).

Pri meraní artériografom stanovujeme hodnotu 12 parametrov, prostredníctvom ktorých môžeme získať komplexnú informáciu o funkčnom stave tepien veľkého, ako aj menšieho kalibru.

Je to dôležité pre to, lebo rutinné meranie TK neposkytuje dostatok informácií o klinickom stave jedinca. Napríklad, aj pri normálnych alebo mierne zvýšených hodnotách TK môžu byť na cievach pozorované aterosklerotické zmeny, ktoré súvisia s narušeným funkčným stavom tepien. Ochorenie môže začať už v útlom detskom veku, keď ešte málokto pochybuje o stave svojich ciev a srdca. Vyšetrenie artériografom poskytuje informácie o funkcii ciev v ktoromkoľvek veku.

O výsledkoch merania je k dispozícii grafický záznam, na základe ktorého môže lekár rozhodnúť o eventuálnych ďalších režimových opatreniach, vyšetreniach, či liečbe.

Význam vyšetrenia artériografom

V porovnaní s inými v súčasnosti diagnostickými metódami možno  hodnotenie stavu tepien artériografom považovať za jednu z najjednoduchších a najdostupnejších skríningových metód, ktorá je schopná identifikovať aterosklerotické zmeny, respektíve poukázať na možné kardiovaskulárne riziká už v ich najskorších štádiách. Zvláštnosťou a najväčšou výhodou tejto metodiky je skutočnosť, že to dokáže už v asymptomatickom (bezpríznakovom) štádiu, keď je ešte šanca na vysoko efektívnu prevenciu, úplné zvrátenie začínajúceho chorobného procesu, prípadne na včasnú liečbu.

Komu sa oplatí podstúpiť meranie artériografom

Príprava na vyšetrenie

10 hodín pred vyšetrením nekonzumujte alkohol a 3 hodiny pred vyšetrením nefajčite, nepite kávu a nekonzumujte ťažké jedlá. 1 hodinu pred vyšetrením zvýšte príjem tekutín – vody, neperlivej minerálky. Lekárom predpísané lieky užite podľa predpisu.

Samotné meranie sa vykonáva v pokojovom stave ležmo cca 5-10 minút po fyzickom aj mentálnym odpočinku. Počas merania je potrebné minimalizovať možné rušivé faktory – pred meraním si vždy stíšte telefón!

logo-01

Coop Center, Orechová 60                                          900 42 Dunajská Lužná

0903 217 768

info@vaster.sk

Copyright © Vaster, s.r.o.