Ďalšie oblasti

     Kardiovaskulárna porucha je jednou z interdisciplinárnych oblastí v medicíne. Správna diagnostika a sledovanie rizikových faktorov kardiovaskulárnych chorôb je nielen dôležitou úlohou v kardiológii, ale aj v mnohých ďalších oblastiach hlavných a vedľajších klinických odborov. Poznanie presnej patofyziológie a korelácie CVD s inými komorbiditami, popri znížení času prognózy a závažnosti samotného ochorenia, môže zabrániť a znížiť úmrtnosť a chorobnosť na ďalšie ochorenia ako na základnú príčinu.

Použite Arteriograph na

  • Hypertenzia a ateroskleróza sú bežné poruchy s vysokou koreláciou s inými klinickými oblasťami v medicíne, ako sú oftalmológia, dermatológia a ďalšie. Prístroj s dôkladným meraním základných kardiovaskulárnych parametrov, ako je AIx (na hodnotenie endotelovej funkcie, najmä pri zápalových reakciách na odhadnutie  podmienených príčin a komorbidít), PWV (na hodnotenie arteriálnej tuhosti ako rozhodujúceho faktora pre aterosklerózu s významom pre iné choroby). SBPao atď. Má nezastupiteľnú úlohu pri presnej diagnostike a prognóze chorôb a pridružených chorôb.

Dermatológia

1- Tuhosť aortálnej tepny je stredným prediktorom kardiovaskulárnych chorôb u pacientov s psoriázou vulgaris.

     Psoriáza je chronické, imunitne sprostredkované zápalové ochorenie kože. Psoriasis vulgaris rovnako ako iné zápalové ochorenia Th1 (napr. reumatoidná artritída a systémový lupus erythematosus) tiež súvisí so zvýšením kardiovaskulárneho rizika a urýchlením aterosklerózy, čo sa bežne hodnotí meraním arteriálnej tuhosti.
   V tejto štúdii bolo vykonaných niekoľko meraní, merania telesnej výšky a hmotnosti, krvného tlaku a indexu telesnej hmotnosti (BMI). V čase odberu krvi dermatológom podľa miesta psoriázy a indexu závažnosti (Psoriasis Area and Severity Index PASI) sa hodnotil stupeň psoriázy. Po získaní vzorky krvi nalačno sa merali biochemické parametre, ako glukóza v sére, močovina, kreatinín, triglyceridy, celkový cholesterol, lipoproteínový cholesterol s vysokou hustotou (HDL-C) a lipoproteínový cholesterol s nízkou hustotou (LDL-C) a hladiny hsCRP (stanovené ELISA). Pomocou neinvazívneho prístroja Artheriograf sa sledovali hodnoty arteriálnej tuhosti (systolický tlak, diastolický tlak, stredný arteriálny krvný tlak, pulzová frekvencia, pulzný tlak, PWV, AIx a CAP).
     Výsledky ukazujú,  , že pacienti so psoriázou bez známych kardiovaskulárnych rizikových faktorov v porovnaní so zdravými skupinami majú vyššiu arteriálnu tuhosť, ktorá nesúvisí s dĺžkou ochorenia a jeho aktivitou (PASI).
HsCRP pozitívne koreloval s arteriálnou tuhosťou a nezávisle ju predpovedal.
    Štúdia potvrdzuje vzťah systémového a chronického zápalu a pozitívnu koreláciu medzi PWV a diastolickým krvným tlakom so zvýšením arteriálnej tuhosti u pacientov so psoriázou.

logo-01

Coop Center,  Orechová 60                                         900 42 Dunajská Lužná

0903 217 768

info@vaster.sk

Copyright © Vaster, s.r.o.