Kardiológia

     Hodnotenie rizika CV a manažment hypertenzie sú jednou z najčastejších aktivít kardiológov. Meranie arteriálnej tuhosti poskytuje silný a nezávislý marker na odhalenie vysokého CV rizika aj u tých osôb, ktorých rizikové skóre podľa tradičných rizikových faktoroch je hodnotené ako normálne alebo iba stredné riziko. Je všeobecne známou skutočnosťou, že medzi antihypertenzívami je významný rozdiel pri znižovaní účinnosti centrálneho krvného tlaku a hodnôt parametrov arteriálnej tuhosti. Arteriograf poskytuje informácie o riziku opakovania sa udalostí u tých pacientov, ktorí už prekonali infarkt myokardu (IM). Pomocou Arteriografu môžeme sledovať, ako je terapia účinná a pomáha nájsť ideálnu individuálnu stratégiu znižovania krvného tlaku.

Použite Arteriograph na

  • Monitorovanie centrálnych účinkov antihypertenznej liečby
  • Zlepšenie diagnostickej kvality chirurgického zákroku
  • Zlepšenie účinnosti hodnotenia rizika u pacientov po IM

Vedecké publikácie Arteroskleróza

1. Oscilometricky meraná rýchlosť aortálnej pulznej vlny odhaľuje asymptomatickú karotidovú aterosklerózu u zdranlivo zdravého obyvateľstva stredného veku

     V tejto štúdii sa stanovil  predpoklad, že existuje súvislosť medzi asymptomatickou karotídovou aterosklerózou (asymptomatic carotid atherosclerosis, ACA) a rýchlosťou aortálnej pulznej vlny (PWVao) v zdanlivo zdravej, normotenznej populácie stredného veku, čo môže odhaliť zvýšené kardiovaskulárne riziko. PWVao sa meralo oscilometrickou metódou (Arteriografom) a ACA sa hodnotilo ultrasonografiou krčnej tepny. Výsledok ukázal, že ACA bola prítomná u 22% prípadov. Pokiaľ ide o pohlavie, BMI, celkový cholesterol alebo srdcovú frekvenciu (HR) nie je rozdiel medzi osobami s ACA a bez ACA, Avšak vek, fajčenie, systolický krvný tlak (SBP) a PWVao v skupine s ACA v porovnaní s pacientmi s negatívnym výsledkom na ACA boli vyššie. Najdôležitejším zistením tejto štúdie je, že Arteriograf je schopný merať oscilometricky PWVao, ktorá sa ukázala ako nezávislý marker ACA. Veková závislosť PWVao meranej pomocou Arteriografu by mohla poskytnúť dôležitú správu, pretože väčšina skóre kardiovaskulárneho rizika je odvodená od veku. 

Kongestívne zlyhanie srdca (CHF)

1. Prognostická hodnota arteriálnej tuhosti pri systolickom zlyhaní srdca

     Srdcové zlyhanie (HF) ako syndróm komorovej dysfunkcie má neprijateľne vysokú úmrtnosť. Štúdia bola zameraná na sledovanie 98 pacientov s diagnózou srdcového zlyhania v triedach III a IV podľa klasifikácie New York Heart Association (NYHA). Pretože zvýšená arteriálna tuhosť je ukazovateľom úmrtnosti, pomocou prístroja Arteriograf  sa uskutočnilo 18-mesačné sledovanie pacientov trpiacich na ischemickú kardiomyopatiu v dôsledku aterosklerotickej choroby srdca. Z 98 pacientov 36 zomrelo a výsledky preukázali, že index augmentácie (AIx) a rýchlosť pulznej vlny (PWV) sú silným prediktorom úmrtnosti na pokročilé HF nezávisle od ďalších prognostických premenných. Preto neinvazívne meranie parametrov arteriálnej tuhosti, ako sú AIx a PWV , môže predpovedať úmrtnosť u pacientov s pokročilým HF a pomôcť lekárom optimalizovať ich liečbu.

2. Korelácie medzi indikátormi cievnej tuhosti, OPG a stavom 25-OH vitamínu D3 u pacientov so srdcovým zlyhaním.

     Silným prediktorom úmrtnosti na zlyhanie srdca je arteriálna tuhosť spolu s renálnym vaskulárnym poškodením. U týchto pacientov boli ďalej zistené veľmi nízke hladiny 25-OH-D3 spolu s vysokými hladinami OPG a vysokou vaskulárnou kalcifikáciou. Táto štúdia je zameraná na zistenie korelácie medzi biomarkermi vaskulárnej kalcifikácie (hladiny OPG a vitamínu D3) s hladinami arteriálnej tuhosti (merané cfPWV pomocou Arteriografu), indexom renálneho odporu (RRI) a ejekčnou frakciou ľavej komory (LVEF) u  pacientov so srdcovým zlyhaním. Výsledky preukázali signifikantne nízke hladiny vitamínu D3 u pacientov so srdcovým zlyhaním v porovnaní s kontrolou, čo by mohlo prispieť k zvýšenej hladine arteriálnej tuhosti pozorovanej u týchto pacientov. Navyše nízke hladiny vitamínu D3 naznačujú úzku koreláciu so zvýšenými priemermi a objemami srdca, ako aj so zníženou ejekčnou frakciou a so zvýšeným RRI. Štúdia tiež poskytla silnú negatívnu koreláciu medzi OPG a LVEF. Táto štúdia preukázala dôležitosť hodnotenia vitamínu D3 spolu s ďalšími dôležitými parametrami, ako sú funkcia obličiek a vaskulárna tuhosť, ktoré sú  ukazovateľmi zohrávajúcimi kľúčovú úlohu pri identifikácii pacientov s kratšou očakávanou dĺžkou života.

Choroba koronárnych artérií (CAD)

1. Arteriálna tuhosť je zvyšená u rodín s predčasným ochorením koronárnych artérií (CAD)

     Vzhľadom na pozitívnu rodinnú anamnézu predčasného ochorenia koronárnych artérií (CAD) ako rizikového faktora pre kardiovaskulárne choroby (CVD) sa v tejto štúdii diskutuje, či je PWV zvýšená u príbuzných prvého stupňa pacientov s predčasnou ICHS alebo nie. Arteriálna tuhosť sa hodnotila pomocou systému Arteriograf. Výsledky ukázali zvýšenie rýchlosti pulzných vĺn (PWV) u pacientov s predčasnou ICHS, ako aj u príbuzných prvého stupňa bez CVD. Táto štúdia dospela k záveru, že nezávisle od iných rizikových faktorov je PWV spoľahlivým markerom na hodnotenie arteriálnej tuhosti. To dáva prísľub do budúcnosti, kedy by arteriálna tuhosť mohla hrať úlohu v predikcii rizika v rodinách s predčasnou CAD.

2. Posúdenie rýchlosti pulznej vlny a indexu augmentácie v rôznych tepnách u pacientov so závažnou koronárnou chorobou srdca

     Aortálna PWV je nezávislým prediktorom ischemickej choroby srdca a mozgovej príhody u zdanlivo zdravých osôb. Táto štúdia skúmala, či odraz arteriálnych vĺn pomocou Augmentation Indexu odhaľuje aterosklerózu periférnych artérií u pacientov s dokumentovanou koronárnou chorobou srdca (CHD). Navyše aká je korelácia medzi PWV a aterosklerózou v rôznych artériách u týchto osôb. Ischemická choroba srdca bola u skúmaných osôb potvrdená koronárnou angiografiou. Aortálny PWV a augmentačný index sa merali pomocou Arteriografu. PWV z horných a dolných končatín sa vypočítali pomocou signálov prijatých zo senzorov pripojených k končatinám. Výsledky ukázali, že aortálne PWV a AIx sa významne zvýšili v skupine CAD v porovnaní s kontrolnou skupinou, ale pokiaľ ide o rýchlosť periférnych impulzných vĺn, významne sa zvýšila iba rýchlosť pulzných vĺn dolných končatín. Silná asociácia tuhosti aorty s aterosklerózou na rôznych miestach arteriálneho stromu naznačuje, že tuhosť aorty sa môže použiť ako indikátor generalizovanej aterosklerózy. Je to jednoduchý, lacný a neinvazívny prostriedok na štúdium zmien cievneho systému u pacientov s koronárnou chorobou srdca. Menej významná korelácia medzi periférnymi artériami a CAD môže byť spôsobená zmenami týchto artérií v posledných štádiách.

Kardiovaskulárne (CV) riziko

1. Arteriálna tuhosť a odraz pulznej vlny sa zvyšuje u pacientov trpiacich na ťažkú parodontitídu .

     Na základe silnej korelácie medzi zápalom ústnej dutiny a kardiovaskulárnymi ochoreniami táto štúdia hodnotí rýchlosť pulznej vlny (PWV), index augmentácie (AIx) a zosilnenie pulzného tlaku (PPA) u pacientov s rôznymi štádiami paradentózy v porovnaní so zdravými kontrolami. Cievne vyšetrenie bolo vykonávané pomocou Arteriografu s následným parodontálnym skríningom. Vyhodnotenie údajov odhalilo významne vyššie hodnoty PWV a nižšie AIx u pacientov trpiacich paradentózou. So znalosťou, že poškodené vaskulárne zdravie je častým nálezom u pacientov trpiacich závažným ochorením parodontu, sa v tejto štúdii dospelo k záveru, že v prípade závažnej periodontitídy sa má odporučiť súčasné rutinné kardiovaskulárne vyšetrenie.

Autonómny nervový systém (ANS)

1. Korelácie medzi tuhosťou aorty a parasympatickou autonómnou funkciou u zdravých dobrovoľníkov

     Niekoľko porúch, ako sú diabetes mellitus (DM), hypertenzia a chronické ochorenie obličiek, je výsledkom kardiovaskulárnej autonómnej dysfunkcie a zmien vaskulárnej elasticity. Táto štúdia sa pokúsila zistiť vzťah medzi rýchlosťou pulznej vĺny (PWV), indexom augmentácie (AIx) a kardiovaskulárnymi autonómnymi funkciami u zdravých dobrovoľníkov. Porovnávali sa echokardiografické hodnotenia vykonávané pomocou ultrazvukových systémov Toshiba PowerVision 8000 a Aplio na meranie aortálneho napätia, indexu aortálnej tuhosti a aortálnej rozťažnosti na jednej strane a PWV a AIx hodnotené pomocou Arteriografu na druhej strane. Výsledky preukázali pomerne úzky vzťah medzi parasympatickou funkciou a arteriálnou stuhnutosťou aj u zdravých dobrovoľníkov.

Hypertenzia

1. Úloha tuhosti aorty a zápalu v etiológii hypertenzie s nástupom ochorenia v mladom veku

     Cieľom tejto štúdie je preskúmať akékoľvek zmysluplné korelácie medzi cytokínmi, ako  interleukín (IL) -6, a tiež MCP-1, a rozvojom arteriálnej hypertenzie. Tiež sa skúmajú  ich úlohy v etiológii hypertenzie u mladých ľudí. Rýchlosť pulznej vlny (PWV) meraný pomocou Arteriografu sa detekuje ako marker tuhosti aorty. Plazmatické hladiny MCP-1 a IL-6 sa stanovili pomocou enzýmovo-viazaného imunosorbentného testu. Výsledky ukázali pozitívnu koreláciu medzi PWV a hladinami MCP-1 a IL-6. Záverom možno povedať, že zvýšené PWV a hladiny zápalových markerov súviseli s tuhosťou aorty a zápalom u pacientov s hypertenziou v mladom veku, čo naznačuje, že tieto faktory majú úlohu v etiológii hypertenzie.

logo-01

Coop Center, Orechová 60                                         900 42 Dunajská Lužná

0903 217 768

info@vaster.sk

Copyright © Vaster, s.r.o.