Komplementárna medicína

     Spolu so štandardnými liečebnými postupmi existuje niekoľko ďalších terapií, ktoré urýchľujú proces liečenia. Komplementárna medicína zahŕňa širokú škálu starodávnych až moderných techník, z ktorých väčšina  sa ukázala ako účinná a má skutočnú terapeutickú hodnotu. Napríklad akupunktúra, aromaterapia, bylinkárstvo, homeopatia, jóga a nutričná terapia sa považujú za prospešné, ak sa používajú podľa štandardných metód liečby.
     V tomto ohľade môže byť Arteriogaf užitočný ako metóda hodnotenia na sledovanie účinnosti komentárnej a alternatívnej medicíny (commentary and alternative medicine, CAM).

Použite Arteriograph na

  • Vyhodnotenie účinnosti rôznych metód CAM počas a po liečbe.
  • Včasnú diagnostiku kardiovaskulárneho stavu, ktorý si vyžaduje intervenciu CAM.

Vedecké publikácie

1. Zlepšenie arteriálnej tuhosti suplementáciou viacerých živín

     Je dokázané, že niektoré živiny ako vitamíny, minerály, stopové prvky, antioxidanty a oleje znižujú riziko kardiovaskulárnych príhod. Táto štúdia hodnotí vplyv dvojmesačnej spotreby výživových doplnkov na parametre použité pri hodnotení kardiovaskulárneho rizika, konkrétne na rýchlosť pulznej vlny (PWV) a index augmentácie (AIx).
     Pomocou Arteriografu sa ako indikátor arteriálnej tuhosti merala PWV a ako marker celkovej periférnej rezistencie a endotelovej integrity sa meral AIx. 85 mužov a žien s výnimkou fajčiarov podstúpilo meranie pred a po období suplementácie. Výsledok ukázal obrovské zlepšenie PWV z 12 na 10 m/s, čo sa rovná poklesu vaskulárneho veku na 29 rokov.. Ďalej sa hodnoty AIx zmenili z +5,2 na -14,1.
    Z výsledkov možno vyvodiť záver, že suplementácia viacerých živín má veľký vplyv na zníženie arteriálnej tuhosti a môže znížiť celkovú periférnu rezistenciu po dvoch mesiacoch.

2. Akupunktúra časti 4 fialovým laserom: Akútne účinky na tuhosť človeka a odraz vlny.

     Táto štúdia sa pokúša nájsť súvislosť medzi západnými a východnými lekárskymi technikami. V západnej medicíne sa primárne hodnotenie začína meraniami systolického a diastolického tlaku krvi, základným hodnotením vo východnej medicíne je však kontrola pulzu a akupunktúra. Výskumník tu meria rýchlosť pulzovej vlny ako indikátora arteriálnej tuhosti a indexu augmentácie, aby v sérii štúdií ukázal závažnosť odrazu vĺn pri akupunktúre fialovým laserom.
     Stanovenie arteriálnej tuhosti a odrazu vlny sa uskutočnilo pomocou Arteriografu. Akupunktúra fialovým laserom bola prevádzkovaná zavedením ihiel, ktoré vyžarujú inú vlnovú dĺžku svetla. Stimulácia akupunktúry sa uskutočňovala na akupunktúrnom bode Baihui, na pokračovaní línie spájajúcej najnižší a najvyšší bod ucha. Zaznamenávanie údajov sa uskutočňovalo počas a po ošetrení laserom.
     Stimulácia akupunktúrneho bodu Baihui ukázala nevýznamný pokles PWV a nevýznamný nárast AIx. Dospelo sa k záveru, že vzhľadom na malý počet osôb a chýbanie kontrolnej skupiny výsledky nemohli podporiť primárnu hypotézu, ktorá predpokladá merateľné zmeny arteriálnej tuhosti pri laserovej akupunktúre.

logo-01

Coop Center, Orechová 60                                        900 42 Dunajská Lužná

0903 217 768

info@vaster.sk

Copyright © Vaster, s.r.o.