Primárna starostlivosť

     Jednou z najdôležitejších úloh praktického lekára (general practitioner,  GP) je poskytnúť presné hodnotenie kardiovaskulárneho (cardiovascular, CV) rizika pacienta. Použitie Arteriografu prispieva k zlepšeniu stratifikácie CV rizika, pretože meranie poskytuje nielen hodnoty ramenného krvného tlaku, ale aj parametre arteriálnej tuhosti, o ktorých je známe, že sú nezávislými prediktormi budúcich srdcových príhod a náhlej srdcovej smrti.

Použite Arteriograph na

  • Zlepšenie úrovne starostlivosti o pacienta
  • Ochranu života pacientov a udržanie ich zdravia včasnou diagnostikou poškodenia tepien
  • Poskytnutie silných a nespochybniteľných prognostických hodnôt týkajúcich sa kardiovaskulárnej morbidity a mortality.

Vedecké publikácie

1. Predikcia kardiovaskulárneho rizika pomocou Framinghamu, ASSIGN a QRISK2: Ako dobre predpovedajú skôr individuálne ako populačné riziko?

Existuje len málo dôkazov o tom, ako presne rizikové skóre  podľa Framinghama, ASSIGN a QRISK2 predpovedajú vysoké riziko kardiovaskulárnych ochorení (cardiovascular disease, CVD) u jednotlivcov. Cieľom tejto štúdie bolo vyhodnotiť platnosť a spoľahlivosť týchto troch metód hodnotenia pri predikcii individuálneho rizika CVD. V tejto štúdii bolo zahrnutých 1,8 milióna ľudí bez CVD a pred predpísaním statínu a používal sa odkaz Clinical Practice Research Datalink. Zaznamenávali sa CVD, hospitalizácia a úmrtie v dôsledku CVD. Výsledky ukázali, že rizikové skóre  podľa Framinghama, ASSIGNA a QRISK2 nepredpovedajú prítomnosť vysokého rizika CVD dobre a konzistentne . Pri súčasnej praxi používať akéhokoľvek rizikové skóre v spojení s konštantnou hraničnou hodnotou sa vytvorila ľubovoľná klasifikácia vysokého rizika CVD. Záverom možno konštatovať, že existujúce rizikové skóre  CVD nemožno používať pre populáciu s vysokým rizikom a ich použitie môžu viesť k nesprávnej klasifikácii osôb. Na základe tejto štúdie môžeme Arteriograf predstaviť ako inovatívnu metódu prehodnotenie kardiovaskulárneho rizika v budúcnosti. Meraním rýchlosti aortálnej pulznej vlny  touto technikou sa môže vypočítať cievny vek a predpovedať kardiovaskulárna morbidita nezávisle od iných tradičných rizikových faktorov

2. Prognostická hodnota arteriálnej tuhosti pri systolickom zlyhaní srdca

Touto štúdiou bolo navrhnuté preskúmanie hodnoty arteriálnej tuhosti pre prognózu pacientov s pokročilým srdcovým zlyhaním (heart failure , HF). Štúdia sledovala 98 pacientov s diagnostikovaným srdcovým zlyhaním s ejekčnou frakciou ľavej komory menšou ako 35%. Parametre indexu augmentácie (AIx) a rýchlosti pulznej vlny (PWV) merané pomocou Arteriografu boli použité ako indikátory arteriálnej tuhosti. Hlavným zistením tejto štúdie je, že arteriálna tuhosť je silným prediktorom úmrtnosti na pokročilé HF,, nezávisle od ďalších prognostických premenných. Výsledky naznačujú, že meranie arteriálnej tuhosti je pohodlnou, lacnou a spoľahlivou metódou na predpovedanie úmrtnosti u pacientov s pokročilým HF. Túto metódu je možné navyše použiť u ambulantných pacientov s HF na optimalizáciu liečby a predchádzanie hospitalizácii.

3. Tuhosť aorty meraná novou oscilometrickou metódou nezávisle predpovedá kardiovaskulárnu morbiditu a mortalitu: Štúdia na 4 146 osobách

V tejto štúdii boli pomocou Arteriografu merané parametre s prognostickou hodnotou, ako je rýchlosť aortálnej pulznej vlny (PWVao), meranej s použitím jedinej manžety na ramene, ktorá ukazuje, že táto metóda  s rovnakou presnosťou v porovnaní s meraním rýchlosti karotídovej-femorálnej pulznej vlny (cfPWV) aplanačnou tonometriou. je oveľa ľahšie aplikovateľná. Tuhosť aorty sa hodnotila u 4 146 osôb. Podrobnú anamnézu pacientov vrátane údajov o pulznom tlaku (pulse pressure, PP), trvaní ejekcie (ejection duration, ED), mužskom pohlaví, veku, sprievodnom kardiovaskulárnom ochorení a liečbe inhibítormi trombocytov, indexe telesnej hmotnosti (BMI), fajčení, srdcovej frekvencii (heart rate, HR), krvnom tlaku (blood pressure, BP), augmentačnom indexe (AIx), cukrovke a kardiovaskulárnej medikácii poskytol Maďarský národný fond zdravotného poistenia, ktorý vykonal nezávislú štatistickú analýzu. Výsledky ukázali, že PWVao je nezávislý na iných hlavných rizikových faktoroch, ktoré predpovedajú úmrtnosť a ďalších významných kardiovaskulárnych príhodách. Táto štúdia je dôležitá, pretože sa uskutočnila na veľkej skupine pacientov zúčastňujúcich sa zdravotného skríningu.  Táto štúdia záverom dokázala, že použitie jednoduchej metódy s oscilometrickou manžetou na hodnotenie tuhosti aorty môže uľahčiť hodnotenie rizika v bežnej klinickej praxi.

logo-01

Coop Center, Orechová 60                                            900 42 Dunajská Lužná

0903 217 768

info@vaster.sk

Copyright © Vaster, s.r.o.