Dôležitosť analýzy pulzných vĺn

(Pulse Wave Analysis, PWA)

     Parametre sú v lekárskej vede najdôležitejšou súčasťou všetkých analýz a následne rôznych liečebných postupov. Pomocou prístroja Arteriograf & Arteriograf 24 bolo v zásade možné zmerať a analyzovať 16 rôznych parametrov. Hodnota analýzy pulzných vĺn (PWA) bola dokázaná pri mnohých klinických stavoch, ako sú ochorenie koronárnych artérií (coronary artery disease, CAD), kongestívne zlyhanie srdca (congestive heart failure, CHF), hypertenzia, cukrovka a preeklampsia. Arteriograf presne meria prvé a odrazové tlakové vlny. Namerané údaje je však potrebné interpretovať a z nich vyvodiť rôzne ukazovatele. Tento proces je základom analýzy pulzných vĺn. Spracovanie údajov získaných pomocou Arteriografu môže vykonať špecializovaný softvér prostredníctvom série hodnotení. Výsledok bude znázornený ako analýza pulzných vĺn a bude obsahovať rôzne informácie. Prostredníctvom analýzy pulzných vĺn je možné vyhodnotiť vzťah dvoch vĺn navzájom, intenzitu a časový rozdiel medzi nimi, z čoho je možné vyvodiť niekoľko fyziologicky dôležitých údajov, z ktorých každý vysvetľuje konkrétny jav.
     To poskytne  prístup k trom hlavným parametrom získaným analýzou pulzných vĺn: aortálnej rýchlosti pulznej vlny (Aortic Pulse Wave Velocity, PWVao), indexu augmentácie (Augmentation Index, AIx) a centrálnemu systolickému krvný tlaku meranými prístrojmi TensioMed. Na získanie komplexného pohľadu na centrálnu hemodynamiku pacienta. môžu byť ďalej užitočné ďalšie informačné parametre rýchlosti pulznej vlny.

Rýchlosť aortálnej pulznej vlny (PWVao)

Rýchlosť pulznej vlny ktorá meria rýchlosť šírenia tlakových vĺn pozdĺž aorty, je indikátorom arteriálnej tuhosti,. Tento jav úplne závisí od fyzikálnych charakteristík steny aorty.

Centrálny systolický krvný tlak (SBPao)

Na rozdiel od brachiálneho systolického tlaku môže tento parameter poskytnúť informácie týkajúce sa jedného z najdôležitejších parametrov v analýze pulznej vlny, známej ako odrazová tlaková vlna. Táto vlna je základom každého výpočtu na zhromaždenie údajov o centrálnej hemodynamike.

Augmentačný index (Augmentation Index ,AIx)

Celkový periférny odpor (total peripheral resistance, TPR) je upravovaný priemerom periférnych artérií, o ktorom rozhoduje,  je  funkcia endotelu. Po poškodení ciev stráca endotel schopnosť produkovať oxid dusnatý (nitric oxid, NO), čo vedie k vyššiemu TPR, teda k silnejšej odrazovej tlakovej vlne a zvýšenému AIx.

Členkovo-brachiálny index (ABI)

Členkový – ramenný index je významný determinant chorôb periférnych artérií. Dá sa  opísať ako pomer systolického krvného tlaku v horných a dolných končatinách.

Ostatné centrálne parametre

Definícia a normálne hodnoty ostatných centrálnych parametrov

Ak potrebujete ďalšie informácie, navštívte podstránku “Klinické použitie Arteriografu”.

     Hoci sa vyšetrenie vyššie uvedených parametrov  v klinickej práci nestalo súčasťou dennejpraxe, nová neinvazívna technológia merania Arteriografom ponúka riešenie na elimináciu ťažkostí s detekciou patologických hemodynamických zmien pri hypertenzii, ateroskleróze, kongestívnom zlyhaní srdca (CHF), ochorení koronárnych artérií (CAD), cukrovke, preeklampsii a chronickom ochorení obličiek (CKD).

logo-01

Coop Center, Orechová 60                                        900 42 Dunajská Lužná

0903 217 768

info@vaster.sk

Copyright © Vaster, s.r.o.