OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Všeobecná podpora GDPR
Vítame zmeny, ktoré nastali v súvislosti s nariadením o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR). Ako súčasť prípravy na GDPR, sme pripravili túto stránku GDPR Podpory. Táto stránka je platformou určenou na to, aby bolo pre našich zákazníkov čo najjednoduchšie si uplatňovať ich šesť práv podľa GDPR.

Všetky podania na tejto stránke budú posúdené nami určenou Zodpovednou osobou. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa našich obchodných partnerov, prosíme kontaktujte  vaster@vaster.sk

Na emailovej adrese vaster@vaster.sk Vám poskytneme služby pre nasledovné žiadosti:
• Žiadosť o Prístup – ak chcete zistiť, aké osobné údaje má VASTER s.r.o. o vás.
• Žiadosť o Opravu – opraviť osobné údaje, ktoré spoločnosť VASTER s.r.o. drží o vás.
• Žiadosť o Výmaz – ak chcete vymazať všetky osobné údaje.
• Obmedzenie spracovania – zastavenie niektorých spôsobov, akými spoločnosť VASTER s.r.o. používa vaše osobné údaje o vás
• Prenosnosť – prijímanie osobných údajov, ktoré spoločnosť VASTER s.r.o. drží o vás v bežne používanom, strojom čitateľnom formáte
• Predmet automatizovaného rozhodovania – kde ste sa rozhodli prijímať marketingovú komunikáciu od spoločnosti VASTER s.r.o., ktorá využíva analytickú technológiu.

Náš záväzok
Spoločnosť VASTER s.r.o. si uvedomuje dôležitosť ochrany osobných údajov pre zákazníkov a snaží sa o transparentnosť, pokiaľ ide o spôsob zhromažďovania, používania, zverejňovania, presúvania a uchovávania vašich osobných informácií. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky zariadenia a webové lokality spoločnosti VASTER s.r.o., platformy zákazníckych služieb alebo iné online aplikácie, ktoré tieto zásady spomínajú alebo na ne odkazujú (súhrnne naše „služby“). Tieto zásady ochrany osobných údajov platia bez ohľadu na to, či na prístup k našim službám používate počítač, mobilný telefón, tablet, televízor, domáci
spotrebič alebo iné smart zariadenie. Informácie, ktoré zhromažďujeme
V súvislosti so službami zhromažďujeme nasledovné typy informácií:
• informácií, ktoré poskytnete priamo nám;

Môžeme vás navyše požiadať o osobitný súhlas so získavaním informácií alebo vás zvlášť informovať o tom, ako získavame vaše osobné informácie, a to spôsobom, ktorý nie je opísaný v týchto zásadách ochrany osobných údajov, ako to bude potrebné na účely niektorých doplnkových služieb. Používanie a zdieľanie informácií

Informácie, ktoré zhromažďujeme, používame okrem iného na nasledujúce účely:
• poskytovanie služieb, ktoré požadujete;
• Zistiť viac o našich zákazníkoch, aby sme im mohli ponúkať najrelevantnejšie oznámenia, služby a servis.

Vaše osobné údaje môžeme poskytovať:
• pobočkám – spoločnostiam, ktoré majú vzťah k spoločnosti VASTER s.r.o. na základe spoločného vlastníctva alebo ovládania;
• orgánom činným v trestnom konaní – keď sme to povinní urobiť alebo v záujme ochrany spoločnosti VASTER s.r.o. a jej používateľov.

Ďalšie informácie o konkrétnych produktoch a službách
Hoci sa tieto zásady ochrany osobných údajov vzťahujú na všetky naše služby, ak to bude potrebné, poskytneme vám aj určité osobitné dodatky k ochrane osobných údajov, ktoré obsahujú ďalšie informácie o našich postupoch v súvislosti s konkrétnymi službami. Tieto dodatky sa vzťahujú na vaše používanie služieb, ktorých sa týkajú. Účinné od: 25. máj 2018 Spoločnosť VASTER s.r.o. si uvedomuje dôležitosť ochrany osobných údajov pre zákazníkov a snažia sa o transparentnosť, pokiaľ ide o spôsob zhromažďovania, používania, zverejňovania, prenosu a uchovávania vašich osobných informácií. Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú naše
postupy, ktoré vo vzťahu k informáciám uplatňujeme. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky zariadenia, webové lokality, platformy zákazníckych služieb alebo iné online aplikácie spoločnosti VASTER s.r.o., ktoré tieto zásady ochrany osobných údajov spomínajú alebo na ne odkazujú (súhrnne naše „služby“). Tieto zásady ochrany osobných údajov platia bez ohľadu na to, či na prístup k našim službám používate počítač, mobilný telefón, tablet, televízor, domáci spotrebič alebo iné smart zariadenie. Tieto zásady zahŕňajú aj zákaznícku podporu takýchto zariadení, webových lokalít alebo online aplikácií. Hoci sa tieto zásady ochrany osobných údajov vzťahujú na všetky naše služby, ak to bude potrebné, poskytneme vám aj určité osobitné dodatky k ochrane osobných údajov, ktoré obsahujú ďalšie
informácie o našich postupoch v súvislosti s konkrétnymi službami. Tieto dodatky sa vzťahujú na vaše používanie služieb, ktorých sa týkajú. Je dôležité, aby ste si politiku ochrany osobných údajov a všetky doplnkové zásady, ktoré sme vám poskytli, pozorne prečítali, pretože tieto dokumenty obsahujú informácie o spôsobe spracúvania vašich osobných údajov pri každom použití našich služieb. Je tiež dôležité, aby ste často kontrolovali, či zásady ochrany osobných údajov neboli aktualizované. Keď vykonáme ich aktualizáciu, budeme vás o zmenách, ktoré budeme považovať za dôležité, vopred informovať prostredníctvom oznamu umiestneného v príslušných službách alebo ak to bude vhodné, prostredníctvom e-mailu. Postupy ochrany osobných údajov a zabezpečenia stanovené príslušnými poskytovateľmi vrátane podrobností o údajoch, ktoré dostanú od nás alebo zhromaždia o vás, podliehajú vyhláseniam o ochrane osobných údajov poskytnutým týmito zmluvnými stranami. Dôrazne vám odporúčame, aby ste si ich prečítali.

Spoločnosť VASTER s.r.o. môže zverejňovať údaje o vás:
1) ak sa to vyžaduje na základe právnych predpisov alebo právneho procesu (napríklad súdneho príkazu alebo predvolania na súd)
2) v odozve na žiadosti štátnych orgánov, napríklad orgánov činných v trestnom konaní
3) na stanovenie, uplatňovanie 
alebo obranu našich zákonných práv
4) ak sa domnievame, že zverejnenie je potrebné alebo vhodné na 
zabránenie fyzickej alebo inej ujme či finančnej strate
5) v súvislosti s vyšetrovaním podozrenia na 
nezákonnú činnosť alebo skutočnej nezákonnej činnosti
6) inak s Vaším samostatným súhlasom.

Uchovávanie osobných údajov
Podnikáme príslušné kroky zaručujúce, že údaje o vás sa budú uchovávať výhradne v súlade s nasledujúcimi zásadami:
• najmenej po dobu, počas ktorej sa budú tieto údaje používať na poskytovanie služby pre vás,
• ako sa to vyžaduje na základe právnych predpisov, zmluvy alebo v súlade s našimi zákonnými povinnosťami, alebo
• iba na dobu potrebnú na účel ich zhromažďovania alebo spracúvania, prípadne dlhšie, ak sa to vyžaduje na základe akejkoľvek zmluvy, platných právnych predpisov alebo na štatistické účely, čo podlieha príslušným bezpečnostným opatreniam.

Ako môžem odstrániť údaje získané službou prispôsobenia?
Údaje zhromaždené a analyzované službou prispôsobenia sa odstránia po tom, ako odstránite svoje konto VASTER.sk. Prostredníctvom menu vo svojom konte na stránke VASTER.sk prostredníctvom kontaktovania nás na emailovej adrese vaster@vaster.sk môžete tiež požiadať o odstránenie údajov, ktoré boli zhromaždené a analyzované službou prispôsobenia, a to kedykoľvek, aj pred odstránením svojho konta. Upozorňujeme, že v niektorých prípadoch môže trvať približne 48 hodín, kým sa údaje uložené na našich serveroch úplne odstránia.

Vaše práva
Máte právo vyžiadať si podrobnosti o údajoch, ktoré o vás zhromažďujeme, a požiadať nás o opravu ich nepresností, vzniesť námietky voči ich spracúvaniu, požiadať o obmedzenie ich spracúvania, prístup k nim, ich vymazanie alebo prenositeľnosť. Na základe právnych predpisov niektorých jurisdikcií môžeme odmietnuť spracovanie žiadostí, ktoré sú bezdôvodne opakované, vyžadujú si neúmerné technické úsilie, ohrozujú ochranu osobných údajov iných osôb, sú mimoriadne nepraktické alebo ku ktorým sa inak nevyžaduje prístup v súlade s miestnymi právnymi predpismi. Ak by ste chceli požiadať o prístup k svojim údajom, kontaktujte nás na adrese vaster@vaster.sk.

Ak požiadate o odstránenie osobných údajov, beriete na vedomie, že možno nebudete môcť používať firemné služby alebo k nim pristupovať a že v záznamoch a archívoch spoločnosti VASTER s.r.o. môžu ešte určitý čas existovať zvyškové osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi, ale spoločnosť VASTER s.r.o. nebude tieto údaje používať na žiadne účely. Uvedomujete si, že napriek vašej žiadosti o odstránenie si spoločnosť VASTER s.r.o. vyhradzuje právo uchovávať vaše osobné údaje alebo ich relevantnú časť v súlade s našimi zásadami uchovávania údajov a platnými právnymi predpismi, ak spoločnosť VASTER s.r.o. pozastaví, obmedzí alebo ukončí váš prístup k našej webovej lokalite z dôvodu porušenia podmienok používania stanovených spoločnosťou VASTER s.r.o., ak je to nevyhnutné na ochranu práv, majetku alebo bezpečnosti spoločnosti

Ako chránime osobné údaje
Udržiavame príslušné administratívne, technické a fyzické bezpečnostné opatrenia určené na ochranu osobných údajov, ktoré získame prostredníctvom týchto služieb, proti náhodnému, nezákonnému alebo neoprávnenému zničeniu, narušeniu, strate, zmene, prístupu, zverejneniu alebo používaniu. Spoločnosť VASTER s.r.o. tiež dodržiava primerané postupy pomáhajúce zabezpečiť, aby takéto údaje boli spoľahlivé na účely ich plánovaného použitia, ako aj presné, úplné a aktuálne.

Aktualizácie nášho oznámenia o ochrane osobných údajov
Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa môže pravidelne aktualizovať tak, aby odzrkadľovalo zmeny našich postupov týkajúcich sa osobných údajov v súvislosti s týmito službami alebo zmeny platných právnych predpisov. Významné zmeny nášho oznámenia o ochrane osobných údajov vám budeme oznamovať vopred na našej webovej lokalite a/alebo prostredníctvom vášho zariadenia, pričom na začiatku takéhoto oznámenia bude uvedený dátum jeho poslednej aktualizácie.

GDPR
V spoločnosti VASTER s.r.o. sa staráme o ochranu súkromia našich zákazníkov. A pretože sa o to staráme, realizujeme kroky na zabezpečenie toho, aby všetky naše produkty a služby boli vytvorené s využitím špecificky navrhnutej ochrany osobných údajov. Všetky údaje, ktoré zbierame, sa používajú na to, aby naše produkty a služby boli vytvorené najlepšie ako je to možné. Vždy dbáme na to, že údaje sú chránené, a používané iba v prípadoch, keď je to pre nás nevyhnutné na poskytnutie produktu či služby. Rozumieme, že našou úlohou je zabezpečiť aby cesta, ktorou Vaše údaje smerujú bola bezpečná, spoľahlivá a v súlade s príslušnou legislatívou na ochranu osobných údajov.

logo-01

Coop Center, Orechová 60                                             900 42 Dunajská Lužná

0903 217 768

info@vaster.sk

mapa-01

Copyright © Vaster, s.r.o.